کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

تغذیه بیماران بستری:


سوء تغذیه یک عامل مهم در افزایش مدت بستری در بیمارستان، عوارض ناشی از بیماری ها، هزینه های درمان و افزایش میزان مرگ و میر می باشد. می‌توان گفت ارتباط آماری معناداری بین طول مدت بستری بیماران در بیمارستان و بروز و حتی شدت سوء تغذیه وجود دارد. یافته‌ها: 7/12 درصد بیماران سوء تغذیه شدید، 4/7 درصد سوء تغذیه متوسط و 9/79 درصد سوء تغذیه خفیف داشتند. بین مدت بستری، کاهش وزن یک ماهه اخیر، سابقه جراحی قبلی با شدت سوء تفذیه ارتباط معنا دار آماری وجود داشت. بین سطح سواد، سن، وضعیت اقتصادی، بیماری زمینه ای، کاهش وزن شش ماه اخیر با شدت سوء تغذیه ارتباطی وجود نداشت.

در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 283 بیمار بالای 18 سال بخش ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه ای که از قبل طراحی شده و حاوی 15 متغیر کمی و کیفی بود برای بیماران در دو مرحله تکمیل شد (حین بستری و حین ترخیص) وزن و قد بیماران حین بستری و در زمان ترخیص اندازه گیری و در پرسشنامه مکتوب گردید. سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


منبع: یافته

مقالات فضای بستری بیماران:


اتاق ایزوله

مقالات بخش بستری

مراقبت از بیمار در منزل

مقالات بخش بستری

بستری کودک در بیمارستان

مقالات بخش بستری

پذیرش بیماران خارجی

مقالات بخش بستری

بستری به شکل پانسیون

مقالات بخش بستری

پرستاران بخش بستری

مقالات بخش بستری

لباس فرم پرستاران

مقالات بخش بستری

روش‌های بستری بیمار

مقالات بخش بستری

تغذیه بیماران بستری

مقالات بخش بستری

عواقب اضافه کاری پرستاران

مقالات بخش بستری

وظایف پرستاران اتاق عمل

مقالات بخش بستری

سؤ تغذیه در بیماران بستری

مقالات بخش بستری

تریاژ

مقالات بخش بستری

نگهداری بیمار در خانواده

مقالات بخش بستری
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  © Valid XHTML 1.0 Transitional